Hiking - 行山日誌


Hiking Record in Hong Kong(with map):

Sharp Peak, Sai Kung (2009, 2013)
High Junk Peak, Sai Kung (2004, 2009, 2011)
Castle Peak, Tuen Mun District (2003, 2009)
Wu Kau Tang - Luk Keng (2014)
Lo Yan Shan (2014)
Dragon's Back/Shek O Peak (2001, 2011, 2013)
Tai To Yan (2008)
Po Pin Chau + Fa Shan (2008)
Yuen Long - Tai Lam Chung Reservoir - Tuen Mum (2010, 2014)

2014 年,香港政府墜落至出賣香港的郊野地區,以滿足地產商得以不斷興建樓宇,讓政府及高官從中得益。在香港的山被移、海被填前,不斷地將他們一一走過,留下一些記錄。

香港行山記錄(地圖):
西貢蚺蛇尖 (2009, 2013)
西貢釣魚翁 (2004, 2009, 2011)
屯門青山 (2003, 2009)
烏蛟騰 - 鹿頸 (2014)
老人山 (2014)
龍脊/打爛埕頂山 (2001, 2011, 2013)
大刀岃 (2008)
破邊洲 + 花山(2008)
元朗 - 大欖涌水塘 - 屯門 (2010, 2014)

Album info

Popular tags

Random image

Location

Loading...